Bronbemaling

Bronbemaling: verlagen van het grondwaterpeil

Bronbemaling wordt toegepast om de grondwaterstand te verlagen op een korte termijn en tegen een lage kost. Het grondwaterpeil verlagen is een voorbereiding die noodzakelijk is bij grondwerken zoals bouwputten voor kelders, zwembaden, rioleringen, nutsleidingen, enz..

ONZE ERVARING

De firma Monteyne kan terugvallen op jaren ervaring en honderden referenties. Bronbemaling is specialistenwerk die niet altijd zonder enig risico kan toegepast worden. Daarom is het belangrijk dat delicate situaties op voorhand kunnen ingeschat worden en voorzorgen kunnen genomen worden.
In samenspraak met de ingenieur, architect, bouwheer, aannemer wordt de beste oplossing gekozen en uitgevoerd.

TROEVEN

 • Meest economische en snelle oplossing
 • Uitgebreid gamma pompen
 • Aangepast aan de veiligheidsvoorschriften
 • Vaste ploegen van speciaal opgeleid personeel

Bronbemaling: Werkwijze

Tip: Een voorafgaand grondonderzoek is aan te raden om alle risico’s te kunnen inschatten.

 • Als eerste stap worden een serie bemalingsbronnen aangebracht dmv boringen met een courante diepte van 3 tot 8 m.
 • De afstand tussen de bronnen bedraagt 2 tot 5m.
 • De afstand tot de uitgraving is 1,5 tot 4m.
 • Alle bronnen zijn op één leiding aangesloten, die door een pomp vacuüm wordt gezogen.
 • De pomp staat op hetzelfde niveau als de leiding.
 • Eenmaal de pomp aangesloten is wordt deze inwerking gezet en via flexibele leiding naar de dichtstbijzijnde riool afgeleid.

Bronbemaling: Types pompen

Steeds investeren wij in nieuwe pompen zodat altijd het meest geschikte type pomp kan geplaatst worden.
Wij beschikken over een arsenaal van pompen die goed onderhouden worden.
De Keuze van de pomp wordt bepaald door het soort werk.

De meest gebruikte types zijn:

 • Elektrische pompen 2-fasig = 15-30 m³/h
 • Elektrische pompen 3-fasig = 30-60 m³/h
 • Dieselpompen met geluidsdemping die onder de decibelnorm valt. = 60-90 m³/h

Indien nodig kunnen ook geluidsarme stroomgeneratoren geplaatst worden die instaan voor de stroomvoorziening.

Retourbemaling

 • Bij retourbemaling wordt het water op het terrein terug in de grond gepompt in plaats van te leiden naar de riool.
 • Deze techniek is van toepassing in de nabijheid van waterwinningsgebieden en beschermde natuurgebieden.
 • Retourbemaling zorgt ervoor dat het grondwaterpeil op het gewenste niveau blijft in de omgeving.

Verplichting en wetgeving:

   
   

  Omgevingsvergunning

  Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in werking. Dit vervangt de bouwvergunning en milieuvergunning. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Voor alle bemalingen dient er via het omgevingsloket een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. De klasse van de bemaling kan bepaald worden via onderstaand schema.
   

   
  Wij mogen pas starten met de bemalingswerken na goedkeuring en volledigheidsverklaring van de omgevingsvergunning. Zo’n goedkeuring/volledigheidsverklaring duurt zo’n 2 weken tot 2 maand! Het is van groot belang uw toekomstige bemalingen tijdig aan te vragen in het omgevingsloket en navraag te doen bij architect of de bemaling reeds opgenomen is in de omgevingsvergunning. Deze goedkeuring/volledigheidsverklaring moet in ons bezit zijn alvorens de werken te mogen aanvangen. Indien gewenst kan Monteyne de omgevingsvergunning opmaken en dient u enkel via het omgevingsloket de aanvraag digitaal te ondertekenen (als exploitant) en in te dienen.
   

  Heffingen op winning en lozing van grondwater

   

  Heffing op de winning van grondwater ( oppompen ) – VMM

  U bent geen heffing verschuldigd voor het opgepompte grondwater indien de bronbemaling

  • technisch noodzakelijk is voor de uitvoering van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen;
  • nodig is voor de uitbating van tunnels voor openbare wegen en/of het openbaar vervoer of voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden;
  • nodig is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden.

   

  Heffing op de waterverontreiniging ( lozen van grondwater) VMM – Aquafin

  Met behulp van deze beslissingsboom kan u bepalen of u een heffing voor het lozen van grondwater afkomstig van een bronbemaling verschuldigd bent:

  AANDACHTSPUNTEN:

  • Het lozen van bemalingswater op oppervlaktewater (bv. gracht, kunstmatige afvoer voor hemelwater…) is steeds vrijgesteld van de heffing op waterverontreiniging.
  • Enkel met een uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aquafin mag je grondwater uit bronbemalingen lozen ( bij debiet > 10 m³/u ) op de openbare riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

   
  Voor meer informatie omtrent de heffingen:
  https://www.vmm.be/water/heffingen/bronbemalingen

   
   

  Bronbemalingsnota:

Bent u op zoek naar een kwalitatieve en betrouwbare bouwpartner voor uw project?

Vraag een offerte aan

Created by JDS